Dr Jerzy Sojka

doktor teologii, adiunkt w Katedrze Teologii Systematycznej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie; jego zainteresowania badawcze koncentruje na teologii luterańskiej Reformacji XVI wieku i jej współczesnej recepcji i interpretacji. Opublikował m. in.: Widzialne Słowo. Sakramenty w luterańskiej „Księdze zgody” (2016), Reformacja, t. 1. Historia i teologia luterańskiej odnowy Kościoła w Niemczech w XVI w. część 1 (wraz z Ł. Barańskim, 2016).