Prof. dr hab. Antoni Mironowicz

historyk; kierownik Katedry Historii Europy Środkowo-Wschodniej w Instytucie Historii na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku; specjalizuje się w historii Kościoła prawosławnego w Środkowej i Wschodniej Europie; jest on autorem 55 książek i około 500 artykułów, m.in.: Podlaskie ośrodki i organizacje prawosławne w XVI-XVII wieku (1991); Kościół prawosławny w Polsce (2006); Diecezja białoruska w XVII i XVIII wieku (2008); Rękopisy supraskie w zbiorach krajowych i obcych, (2014); Przywileje i nadania Cerkwi i możnym ruskim w Wielkim Księstwie Litewskim, cz. I: Lata panowania Kazimierza i Aleksandra Jagiellończyka (2016), cz. II: Lata panowania Zygmunta Starego (2017).